www.solavoznje.si
Search
Search

 

Tečaj prve pomoči

Tečaj s praktičnimi vajami poteka 3 dni po štiri šolske ure. Izpit iz prve pomoči se opravlja na Mestnem odboru Rdečega križa,

Tržaška 132, 1000 Ljubljana, telefon: 01/425-34-19.

Veljavnost izpita iz prve pomoči časovno ni omejena.

Izpit iz prve pomoči, kot del izpita za voznike motornih vozil kategorij A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE opravi kandidat pri pristojni organizaciji Rdečega križa, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje usposabljanj iz prve pomoči. Pogoje določi minister, pristojen za zdravje, s pravilnikom, s katerim predpiše tudi program izpita in način vodenja evidenc o opravljenem izpitu.

O opravljenem izpitu organizacija iz prejšnjega odstavka vodi evidenco in izda potrdilo o opravljenem izpitu.

Minister, pristojen za zdravje, v pravilniku določi, kateri izpit iz prve pomoči in kakšna zdravstvena izobrazba sta pogoj, da je kandidat za voznika oproščen izpita iz prve pomoči. Izpita ne opravlja kandidat za voznika, ki že ima vozniško dovoljenje kategorij A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE.

 

Tečaj cestnoprometnih predpisov - CPP

Program usposabljanja

Teoretični del, v trajanju najmanj 24 pedagoških ur, je sestavljen iz splošnega in posebnega dela in obsega:

  • pravila cestnega prometa, prometne znake in njihov pomen, znake, ki jih dajejo policisti in druge s tem zakonom pooblaščene osebe, ter nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj v prometu, ki nasprotujejo prometnim predpisom;
  • izvedbo operacij z motornim vozilom, katerih namen je uspešna in varna vožnja, v skladu s prometnimi pravili, okoliščinami na cesti in v prometu ter s prometno etiko;
  • osnove delovanja naprav na motornem vozilu, ki so pomembne za varen cestni promet;
  • vpliv nezadostnega znanja in spretnosti za vožnjo vozila, alkohola, mamil in psihoaktivnih zdravil, na katerih je označeno, da se ne smejo uživati pred vožnjo in med njo, utrujenosti, bolezni in drugih neugodnih duševnih in telesnih stanj, vremenskih razmer ter stanja vozila in ceste na varnost prometa;
  • teme, ki prispevajo k razvijanju humanih odnosov, odnosov vzajemnega spoštovanja in razumevanja med vsemi udeleženci v prometu po načelih zaupanja in solidarnosti ter k ravnanju ob prometni nesreči.

Literaturo si lahko izposodite na tečaju. Po končanem tečaju opravite izpit iz teorije - elektronske teste, ki je pogoj za usposabljanje iz vožnje.

 

Copyright 2024 by Prometej inženiring Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top